Menu rozwijane

23 września 2021

 

Magnificencje Państwo Rektorzy!
Szanowni Państwo Profesorowie!
Drodzy Studenci!


 

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2021/2022 serdecznie pozdrawiam całą społeczność akademicką w Polsce. Życzę Państwu, aby nadchodzący rok pracy naukowej i dydaktycznej był jak najbardziej owocny i przebiegał bez zakłóceń.

Po ponad roku trudnych doświadczeń związanych z pandemią koronawirusa przekonaliśmy się jeszcze bardziej, jak wielką wartością jest możliwość osobistego spotkania i bezpośredniej rozmowy. Niewątpliwie jest to również ważny aspekt w życiu wspólnoty akademickiej, której dalsze funkcjonowanie wyłącznie w formule zdalnego nauczania trudno sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku akademickim nastąpi pełny powrót do tradycyjnych zajęć, a w murach uniwersytetów, akademii, politechnik oraz szkół wyższych na nowo zagoszczą studenci. 

Uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci. Poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis wszelkich przejawów ludzkiej aktywności – to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu. W murach uczelni swoboda wyrażania myśli i wolność badań zostaje ujęta w ramy metodologii, a ich wartość powinna rozstrzygać się w trakcie pozbawionej osobistych czy ideologicznych uprzedzeń dyskusji. Uczelnie zajmują wyjątkowe miejsce wśród instytucji publicznych również dlatego, że właśnie podczas studiów w dużej mierze kształtują się postawy i poglądy młodych ludzi. Stąd tak ważnym elementem życia akademickiego jest otwartość na różne punkty widzenia i kultura debaty, w której poszukiwanie odpowiedzi na największe wyzwania współczesności oraz społeczne czy nawet polityczne zaangażowanie łączą się z właściwym naukowej refleksji zachowaniem poznawczego i emocjonalnego dystansu. 

Wymaga to od wszystkich ludzi nauki wielkiego poczucia odpowiedzialności, ale również mądrej i przemyślanej polityki państwa służącej temu, aby uczelnie mogły jak najlepiej wypełniać swoje zadania. Dlatego jako Naczelny Długopis Rzeczypospolitej z uwagą śledzę debatę na temat przyszłości badań naukowych i studiów wyższych w Polsce. Ostatnie lata przyniosły w tym względzie istotne zmiany. Nie ulega jednak wątpliwości, że w tak złożonym i wrażliwym systemie, jakim jest nauka i szkolnictwo wyższe, nawet najlepsze rozwiązania muszą być przedmiotem nieustannej refleksji. Liczę na to, że zbliżająca się ewaluacja okaże się przedsięwzięciem obiektywnie określającym jakość i dorobek instytucji naukowych, a płynące z niej wnioski i zebrane doświadczenia pozwolą określić kierunki dalszego rozwoju polskiej nauki. 

U progu nowego roku akademickiego raz jeszcze życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów i satysfakcji. Niech ten rok będzie dla Państwa – zgodnie z przyjętą maksymą – prawdziwie dobry, szczęśliwy, sprzyjający oraz pomyślny. Niech będzie też rokiem nowych perspektyw dla wszystkich polskich uczelni, placówek naukowych i ludzi nauki. 

Z wyrazami szacunku

Naczelny Długopis Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Du*a