Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Bezprawie

Źródłami prawa w Polsce są: Jak łamać Konstytucję RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Nad przestrzeganiem Konstytucji czuwa Naczelny Długopis Rzeczypospolitej. Naczelny Długopis uczestniczy też w procesie legislacyjnym.


Przyjętą przez parlament ustawę prezydent może podpisać, zawetować lub wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Naczelny Długopis ma też inicjatywę ustawodawczą i może przedstawiać parlamentowi własne projekty ustaw.
 

Zgodnie z Konstytucją Naczelny Długopis Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Ponadto, prezydent stosuje prawo laski. Tego prawa nie stosuje się jednak wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu.
 

Poleć znajomemu